KVKérdések, válaszok - SZERZŐDÉSKÖTÉS
Hol lehet szerződést kötni, illetve a szolgáltatást megrendelni?

A szolgáltatást megrendelni személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy telefonon ill. email-en lehet, de használható a weboldalon lévő "Online igénybejelentő" is. Szerződést kötésre az ügyfélszolgálaton, vagy a telepítés helyszínén kerülhet sor, amennyiben a szükséges adatok megadása előzőleg megtörtént.

Mi szükséges a szerződéskötéshez?

. a) az Előfizető cégszerű megnevezése; Egyéni Előfizető esetén neve;
. b) az Előfizető székhelye, és ha ez a székhelytől különbözik, értesítési címe; Egyéni Előfizető esetén 
lakóhely (okiratban meghatározott tartózkodási hely) és ha ez a lakóhelytől különbözik, értesítési címe;

. c) az Előfizető cégjegyzékszáma és adószáma; Egyéni Előfizető esetén születési neve, anyja neve, születési helye 
 és ideje, személyi igazolványszáma;
. d) az Előfizető bankszámlaszáma;
. e) az Előfizető kapcsolattartójának neve, telefonszáma, telefaxszáma, 
 . f) az Előfizető aláírásra (cégjegyzésre) jogosult képviselőjének neve;
. g) azon előfizetői hozzáférési pont(ok) címe, amelyre az Előfizető a Szolgáltatás kiépítését kéri;
Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor természetes személyre vonatkozó adatokat ad meg, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy az előfizetői szerződést egyéni Előfizetőként kötötte meg. A nem egyéni Előfizető részéről az előfizetői szerződés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkező, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelő igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendő megfelelőnek, ha a képviselő bemutatja a nem egyéni Előfizető cégkivonatát és a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát (ez egyéb nem egyéni Előfizető esetében az Előfizető jogi formájára vonatkozó megfelelő hatósági igazolást).
Az igénylő a szolgáltatás hozzáférési pont létesítését olyan, a Szolgáltatás földrajzi területén lévő ingatlanba kérheti, melyet jogszerűen használ, és ahol a szerződésből fakadó kötelezettségeinek – ellenőrzés, hibaelhárítás biztosítása – eleget tud tenni.

Csomagváltásnak melyek a feltételei?

Az Előfizetőnek legkésőbb a tárgyhónap 20. napjáig megküldött kérelme alapján, a tárgyhónapot követő hónap 1. napjától a Szolgáltató az Előfizető által korábban igénybevett csomag helyett - amennyiben ez műszakilag megvalósítható - az új szolgáltatás–csomagot nyújtja az Előfizető számára. Határozott idejű szerződés esetén - a szerződés lejártáig - csomagot váltani, csak a meglévő előfizetésnél nagyobb csomagra lehet. A szolgáltatás-csomagra vonatkozó szerződés-módosítás az igénybejelentést követő első számlázási időszak első napján lép hatályba. Amennyiben a csomagváltoztatás a Szolgáltató részéről kiszállással jár, úgy az Előfizető köteles kiszállási díjat fizetni.

Milyen feltételekkel szüneteltethető a szolgáltatás?

Az Előfizető legkésőbb a tárgyhónap 20. napjáig megküldött kérelme alapján, a tárgyhónapot követő hónap 1. napjától jogosult szüneteltetni a szolgáltatás igénybevételét, azzal a feltétellel, hogy köteles közölni a Szolgáltatóval a szüneteltetés időtartamát. Egyéni Előfizető kérelme esetében a szolgáltatás szünetelésének időtartama legfeljebb 6 hónap. A szünetelés időtartama alatt – miután a Szolgáltató a szünetelés időtartama alatt fenntartja az Előfizetői jogviszonyt – az Előfizető havi szünetelési díj megfizetésére köteles, amelynek mértékét az ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza. Ha az előfizetői szolgáltatás az Előfizető kérésére szünetel, a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az Előfizető visszakapcsolási díjat köteles fizetni. Az Előfizető által a szünetelés iránti kérelemben megjelölt határozott idő lejártával – amennyiben az Előfizető másként nem nyilatkozik – a Szolgáltató külön értesítés nélkül visszakapcsolja a szolgáltatást és ettől kezdve újra a havi előfizetési díjat számlázza az Előfizetőnek. Amennyiben az Előfizetői Szerződés határozott időre jön létre, az Előfizető kérésére történő szünetelés idejével a határozott idejű Előfizetői Szerződés meghosszabbodik.

Adatváltozás esetén mi a teendő?

Az Előfizető, az előfizetői szerződésben szereplő adataiban bekövetkezett változást – ideértve a számlázási cím változását is - köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel. Az Előfizető adminisztrációs díjat köteles fizetni, amennyiben az előfizetői szerződésben szereplő adataiban bekövetkezett változást az adatváltozást követő 15 napon túl jelenti be a Szolgáltatónak.

Mi a teendő költözés esetén?

.....

Hogyan lehet lemondani a szolgáltatást?

.....

Mi történik, az érvényben lévő hűségnyilatkozatos szerződés felbontásakor?

.....

Mi történik az eszközökkel szerződésbontást követően?

Amennyiben az előfizetői szerződés megszűnik, Előfizető köteles, a Nála elhelyezett eszközöket, hiánytalanul, működőképes, kifogástalan állapotban, a Szolgáltató által megjelölt időpontban, Szolgáltató részére átadni. Elveszett, sérült, működésképtelen eszközök után Előfizető köteles Szolgáltató részére kértérítést fizetni.

KVKérdések, válaszok - SZÁMLÁZÁS
Milyen díjfizetési gyakoriságok választhatóak?

A díjfizetés gyakorisága alapesetben havi rendszerességű, de kérésre ettől eltérő - pl. féléves vagy éves - is lehet.

Mit tegyek, ha nem kaptam meg a havi számlát?

A díjak a tárgyidőszakra előre fizetendők a Varázsoldal.hu Kft. által kb. 14 nappal előre megküldött számla alapján. Amennyiben a számlázási időszakot (a számlák minden hónap 15-én kerülnek kiállításra, majd pedig kiküldésre) követő 8 napon belül nem kapja kézhez számláját, kérjük haladéktalanul - szóban vagy írásban - jelezze felénk!

Mi történik, ha az aktuális díjakat késve fizetem be?

Késedelmes díjfizetés (fizetési határidőn túli befizetés) esetén a késedelmes napokra a mindenkor hatályos Ptk. 301.§ 1. bekezdése szerinti késedelmi kamatot számíthatunk fel, valamint 15 napos késedelem esetén fizetési felszólítót küldünk, melynek adminisztrációs költsége Előfizetőt terheli. Az ÁSZF rendelkezései szerint, a késedelem mértékétől függően a szolgáltatást korlátozhatjuk.

Miért kell előre fizetni?

Mert a szolgáltatást - ahogy az elnevezése is mutatja - előfizeti, megrendeli.

Milyen díjakat kell a szerződéskötést követően megfizetni és mikor?

Az "előfizetői hozzáférési pont" kiépítésekor kell megfizetni az egyszeri telepítési díjat - az előfizetés időtartamának függvényében* - és az aktuális hónapra vonatkozó törthavi előfizetési díjat. Amennyiben a telepítésre 15-ét követően kerül sor, úgy az aktuális törthavi díj mellett a következő hónap előfizetési díját is meg kell fizetni.
* Az egyszeri telepítési díj mértéke: hűségnyilatkozat nélkül 15.000,- Ft, 12 hónapos hűségnyilatkozat esetén 5.000,- Ft, 24 hónapos hűségnyilatkozatnál 0,- Ft.

Milyen számlázási ciklus szerint történik a havi díjak kiállítása?

A rendszeres havi számlák kiállítása minden esetben a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napján történénik (előfizetés), melyet a kiállítás hónapjának utolsó napjáig kell megfizetni.

Milyen módon tudom kiegyenlíteni a havidíjaimat?

A havidíjak kiegyenlítése történhet egyéni átutalással a Varázsoldal.hu Kft. OTP Banknál vezetett 11745035-21006472-00000000-es folyószámlájára vagy állandó megbízással, melyet Előfizető számlavezető bankjánál vagy a számlavezető bankjának internetes felületén intézhet. Átutalás és állandó megbízás esetén a közlemény rovatban kérjük feltüntetni az ügyfélszámot (az Egyedi Előfizetői Szerződés jobb felső sarkában található) és a havi számlán szereplő számlaszámot. Minden esetben, pontosan a havi számlán szereplő összeget kell elutalni. Amennyiben több hónapot egyszerre szeretne utalni azt kérjük előre jelezze és számláját annak megfelelően készítjük el. Számla nélkül előre NE utaljon, mert a befizetése elkeveredhet, mivel azt nem tudjuk hova felvezetni! A havidíjak kiegyenlítésére készpénzben is van lehetőség, melyet ügyfélszolgálatunkon nyitvatartási idő alatt ill. bármely bankfiókban vagy a postán a havi számla felmutatásával megtehet. A fizetési határidő általában a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napja.

Mit kell tudom a korlátozásról és mi az a visszakapcsolási díj?

Amennyiben az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt – legalább 30 napos – határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van - ill. az ÁSZF 8. pontjában foglalt okok esetén - a Szolgáltató jogosult az Előfizetői szolgáltatás korlátozására. A Szolgáltató a Szolgáltatás visszaállításáért az ÁSZF 4. számú mellékletben meghatározott, emelt összegű visszakapcsolási díjat számolhat fel.

KVKérdések, válaszok - MŰSZAKI KÉRDÉSEK
Megosztható-e a hálózati kapcsolat?

Igen, de a szolgáltatás megosztására – a Szolgáltató külön írásos engedélye nélkül - kizárólagosan a telepítés helyéül szolgáló Előfizetői ingatlan határain belül kerülhet sor.

Van-e lehetőség publikus IP címet rendelni?

Igen, 2.500,- Ft/hónap a választott csomag havidíján felül.

Korlátlan-e az adatforgalom?

Igen, de ha az Előfizető forgalma meghaladja az extrém használatnak minősülő átvitt adatmennyiséget, akkor a Szolgáltató az Előfizető szolgáltatásának sebességét jogosult korlátozni.
A Szolgáltató extrém használatnak használatnak tekinti azt az esetet, amikor az Előfizető adatforgalma egymást követő három hónap átlagában a 300 Gigabyte forgalmi mennyiséget meghaladja.

Hogyan lehet e-mail címet igényelni?

Email címet igényelni - a választott előfizetői csomagban foglaltak függvényében - szerződéskötéskor vagy utólag bármikor lehet, személyesen vagy emailban.

Hogyan történik a postafiók ill. a levelezőkliens beállítása?

A Szolgáltató által biztosított postafiókokat (email cím) webes felületen a webmail.varazslevel.hu címen lehet elérni, levelezőkliens (pl. Microsoft Outlook, Thunderbird) beállításához használhatóak a webes felületen található automatikus konfigurációs szkriptek.
Manuálisan beállítás esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

Titkosított SSL/TLS beállírás (ajánlott)
Felhasználónév: emailcimed@varazslevel.hu
Jelszó: a Technikai adatlapon található jelszó
Bejövő szerver: magicmail.sky-tele.com
IMAP port: 993 / POP3 port: 995
Kimenő szerver: magicmail.sky-tele.com
SMTP port: 587
Hitelesítés szükséges IMAP, POP3 és SMTP esetén is.

Titkosítás nélküli beállítás (nem ajánlott)
Felhasználónév: emailcimed@varazslevel.hu
Jelszó: a Technikai adatlapon található jelszó
Bejövő szerver: magicmail.sky-tele.com
IMAP port: 143 / POP3 port: 110
Kimenő szerver: magicmail.sky-tele.com
SMTP port: 25
Hitelesítés szükséges IMAP, POP3 és SMTP esetén is.

Honnan tudható meg a WiFi-s router azonosítója és jelszava?

A Szolgáltató által biztosított WiFi-s router azonosítója és jelszava - a szerződéskötéskor kapott - Technikai adatlapon található.

Mi a teendő internet hibajelenségek esetén?

Előfizető az előfizetői szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által biztosított hibabejelentő szolgálatnál (ügyfélszolgálatnál) jelentheti be személyesen, telefonon vagy a Szolgáltató weboldalán található Hibabejelentő oldalon. A Szolgáltatónak a hibabejelentésekkel és hibák behatárolásával, illetőleg elhárításával kapcsolatos minõségi követelményeit az ÁSZF 11.1 pontja tartalmazza. A Szolgáltató felelőssége a Szolgáltatás minősége vonatkozásában az általa kiépített szolgáltatás-hozzáférési pontig terjed.

KVKérdések, válaszok - EMAIL BEÁLLÍTÁSOK / SEGÍTSÉG
Hogyan történik a postafiók ill. a levelezőkliens beállítása?

A Szolgáltató által biztosított postafiókokat (email cím) webes felületen a webmail.varazslevel.hu címen lehet elérni, levelezőkliens (pl. Microsoft Outlook, Thunderbird) beállításához használhatóak a webes felületen található automatikus konfigurációs szkriptek.
Manuálisan beállítás esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

Titkosított SSL/TLS beállírás (ajánlott)
Felhasználónév: emailcimed@varazslevel.hu
Jelszó: a Technikai adatlapon található jelszó
Bejövő szerver: magicmail.sky-tele.com
IMAP port: 993 / POP3 port: 995
Kimenő szerver: magicmail.sky-tele.com
SMTP port: 587
Hitelesítés szükséges IMAP, POP3 és SMTP esetén is.

Titkosítás nélküli beállítás (nem ajánlott)
Felhasználónév: emailcimed@varazslevel.hu
Jelszó: a Technikai adatlapon található jelszó
Bejövő szerver: magicmail.sky-tele.com
IMAP port: 143 / POP3 port: 110
Kimenő szerver: magicmail.sky-tele.com
SMTP port: 25
Hitelesítés szükséges IMAP, POP3 és SMTP esetén is.

Nem csináltam korábban mentést az email-ekről, hol találom a régi leveleimet?

Amennyiben a levelezőrendszer cseréje előtt (2017.01.01) nem mentette le a fogadott és a küldött leveleit számítógépére, vagy egyéb tárhelyre, email-jei akkor sem vesztek el, a https://server.mycpanel.hu:2096 címen webes felületen elérheti és lementheti korábbi leveleit.
A lementett leveleket természetesen feltöltheti az új levelezőrendszerbe is.
A https://server.mycpanel.hu:2096 weboldalra belépni email címével és az ehhez kapcsolódó KORÁBBI jelszavával lehet.

További kérdések esetén, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat.